Nối Kết Khoa Học Và Thực Hành

Chúng tôi tin rằng nghiên cứu của I-LABS có thể mang đến những sự thay đổi tốt đẹp cho trẻ em ở tất cả mọi nơi. Để đạt được điều này, Viện đã lập ra ban Tiếp Ngoại và Giáo Dục. Nhóm Tiếp Ngoại nối kết kiến thức khoa học với việc học tập và sự phát triển hàng ngày. Chúng tôi chia sẻ kiến thức khoa học với những người có thể đưa ra sự quyết định dựa vào nghiên cứu của chúng tôi. Những cơ quan hợp tác sử dụng nghiên cứu của chúng tôi để hoạch định những chính sách, nguyên tắc, và chương trình dựa vào chứng cứ khoa học. Những người chăm sóc có thể sử dụng nghiên cứu của chúng tôi để đưa ra sự quyết định cho những trẻ em mà họ chăm sóc. Qua nghiên cứu và tiếp ngoại, chúng tôi hy vọng sẽ tạo nên một thế giới tốt đẹp hơn cho tất cả mọi trẻ em.