Mục Đích Của Bài Học I-LABS

Chúng tôi soạn ra những bài học này với ba mục đích chính:

Thứ nhất, chúng tôi muốn người sử dụng tìm hiểu về vấn đề những kinh nghiệm hàng ngày tác động đến sự phát triển của trẻ em như thế nào.

Thứ hai, chúng tôi sẽ giải thích những khái niệm chính để người sử dụng có thể áp dụng vào trong công việc của họ với trẻ em và các gia đình.

Thứ ba, chúng tôi hy vọng sẽ đề xướng sự bàn thảo về vấn đề làm thế nào để cải thiện sự tương tác với trẻ nhỏ.

Chúng tôi dự định những bài học này là để bổ túc, chứ không phải thay thế chương trình huấn luyện khác về sự phát triển của trẻ em.