Nhiệm Vụ

I-LABS có hai nhiệm vụ chính. Nhiệm vụ thứ nhất là nghiên cứu. Chúng tôi nhắm đến việc dẫn đầu trong những khám phá khoa học hoàn toàn mới về trẻ em học hỏi và phát triển như thế nào. Nhiệm vụ thứ hai của chúng tôi là tiếp ngoại. Chúng tôi san bằng khoảng cách giữa khám phá khoa học và ứng dụng thực tế bằng cách chia sẻ kiến thức khoa học tân tiến nhất với những người có thể đưa ra sự quyết định. Nghiên cứu về sự phát triển của trẻ em có thể là một dụng cụ rất hữu hiệu dành cho những người làm việc với trẻ em hàng ngày. Nhóm tiếp ngoại của chúng tôi giới thiệu và giải thích công trình nghiên cứu này với những người không có nhiều hiểu biết về khoa học.