Bài Học I-LABS

Nhóm Tiếp Ngoại và Giáo Dục của I-LABS đã soạn ra giáo trình này để chia sẻ kiến thức khoa học về sự phát triển của trẻ em. Trong những bài học này, chúng tôi sẽ bàn về vấn đề trẻ nhỏ học như thế nào. Chúng tôi sẽ nối kết những khái niệm khoa học với việc học tập và sự phát triển hàng ngày. Trong tất cả những bài học này, chúng tôi sẽ bàn về nhiều chủ đề khác nhau. Sẽ có một số chi tiết được lập đi lập lại, nhưng điều đó là cố ý và được soạn ra để nối kết những khái niệm quan trọng lại với nhau. Các bài học được soạn ra cho mục đích dễ tiếp cận và dễ sử dụng. Chúng giúp ích cho sự tương tác hàng ngày với trẻ em và cho những chương trình và chính sách sắp tới. 

 

Chúng tôi đã soạn ra những bài học này nhằm hướng đến hai thành phần độc giả cụ thể:

  1. những người có nhiều thời giờ gần gũi với trẻ nhỏ, và
  2. những người đưa ra sự quyết định về việc trợ giúp cho trẻ nhỏ.