Nội Dung Bài Học

Chúng tôi đã soạn ra mỗi bài học để có thể áp dụng vào bối cảnh ‘đời sống thực tế’. Chúng tôi sẽ giải thích những nghiên cứu và bằng chứng mà do bài học đưa đến. Chúng tôi sẽ bàn luận về những thí dụ có phim video và hình ảnh, và bằng cách yêu cầu người sử dụng tưởng tượng ra các tình huống.

Chúng tôi cũng sẽ hướng dẫn cách suy nghĩ của người sử dụng về nội dung. Chúng tôi sẽ yêu cầu người sử dụng suy nghĩ về nội dung này liên quan đến những kinh nghiệm của họ như thế nào. Chúng tôi sẽ đặt ra những câu hỏi như, “Trước đây có bao giờ quý vị thấy cách cư xử này hay chưa? Quý vị nghĩ nó có nghĩa gì?”

Nếu người sử dụng muốn tìm hiểu sâu hơn, thì mỗi bài học đều có phần hướng dẫn thảo luận kèm theo. Những hướng dẫn này có thể là dụng cụ cho người sử dụng hoặc cho các nhóm. Mỗi phần hướng dẫn thảo luận đều có gợi ý những chỗ nên tạm ngưng để suy nghĩ, và những câu hỏi nên suy xét.

Chúng tôi đã soạn ra tất cả các bài học trong giáo trình này để có thể sử dụng riêng. Nhưng bài học hai và ba tạo thành một nền tảng kiến thức chính. Tiếp theo chúng tôi đề nghị quý vị hãy xem những bài học đó để củng cố kiến thức và tạo tiền đề cho những bài học khác. Một số bài học cũng theo trình tự tự nhiên có thể hữu ích. Thí dụ, hai bài học về phát triển ngôn ngữ bàn thảo về sự phát triển ngôn ngữ theo trình tự thời gian. Điều có thể hữu ích là tìm hiểu xem trẻ em học những âm thanh của ngôn ngữ trong năm đầu đời như thế nào trước khi tìm hiểu các em học nói từng chữ ra sao.

Chúng tôi hy vọng rằng những chi tiết này sẽ giúp ích cho người sử dụng trong công việc của họ. Mặc dù những bài học này là dụng cụ cho người sử dụng, mỗi bài học chỉ cung cấp kiến thức căn bản của nghiên cứu về chủ đề đó. Để đề cập đến tất cả những nghiên cứu khoa học về mỗi chủ đề sẽ phải mất nhiều giờ! Chúng tôi đề nghị quý vị xem qua phần tham khảo và nguồn trợ giúp ở cuối mỗi bài học để tìm hiểu sâu hơn về mỗi chủ đề.