Lời cảm ơn

Giới thiệu về I-LABS

Những người đóng góp

  • Amelia Bachleda, PhD
  • Jane Hu, PhD
  • Lindsay Klarman, MNPL, NIC-A
  • Gina Lebedeva, PhD, SLP-CF
  • Hannah Lidman, MPA
  • Sarah Roseberry Lytle, PhD
  • Lilian Shafer
  • Elizabeth Zack, PhD
  • Patricia K. Kuhl, PhD
  • Andrew N. Meltzoff, PhD