Người dùng được phép truy cập miễn phí nội dung bài học đào tạo trực tuyến, và quý vị đồng ý không sao chép, chỉnh sửa, tải về, công bố, phát tán, cấp giấy phép phụ, hoặc bán các bản sao nội dung mà không có sự cho phép bằng văn bản.

Người dùng, bằng cách đăng ký, cũng được phép tải về miễn phí các nguồn thông tin về bài học và quý vị đồng ý không chỉnh sửa, công bố, cấp giấy phép phụ, hoặc bán các bản sao nội dung mà không có sự cho phép bằng văn bản.

Quý vị sẽ luôn công nhận quyền hạn thích đáng của trang Web trong bất kỳ ấn bản hoặc bài trình bày nào như sau đây: Bài học Tiếp cận được Institute for Learning & Brain Sciences (I-LABS, Viện Khoa học về Não bộ và Khả năng Học tập) tại trường Đại học Washington phát triển.

Tất cả các nội dung, trừ khi được ghi chú khác, đều thuộc Bản quyền của Trường Đại học Washington. Bảo lưu toàn quyền.

Với bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến việc sử dụng nội dung theo các điều khoản khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email ilabsout@uw.edu.