Mỗi bài học trong thư viện đều xem xét kỹ lưỡng đến một chủ đề trong khoa học về sự phát triển của trẻ nhỏ. Chúng tôi đề nghị quý vị bắt đầu bằng cách xem ba bài đầu tiên trong nhóm, nhưng quý vị có thể xem các bài học theo bất cứ thứ tự nào, vào bất cứ lúc nào.

Các bài học có sẵn cho việc sử dụng mà không cần đăng ký. Tuy nhiên, các nguồn thông tin như hướng dẫn thảo luận chỉ có sẵn cho những người dùng đã đăng ký. Đăng ký thực sự dễ dàng và miễn phí! ĐỂ GHI DANH, nhấp vào đây.

Câu hỏi thắc mắc? Hãy tìm hiểu FAQ (Các câu hỏi thường gặp) và Điều khoản Sử dụng của chúng tôi.

Bài Học 1

Giới thiệu về I-LABS và Các Bài Học

Thời Gian Hoàn Tất: 10 phút

Bài Học 3

Sự Quan Trọng của Những Tương Tác Thời Thơ Ấu

Thời Gian Hoàn Tất: 20 phút